Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “FIKIRA” of “Fikira B.V.”: Fikira B.V. gevestigd te Ter Aar of een aan Fikira B.V.gelieerde ondernemingen/ stichtingen. Onder gelieerde onderneming wordt verstaan een in Nederland gevestigde dochtermaatschappij, deelneming of groepsmaatschappij, waaronder begrepen een stichting.
 2. “Opdrachtnemer”: Fikira
 3. “Opdrachtgever”: Ieder natuurlijk- of rechtspersoon die met Fikira een overeenkomst van opdracht is aangegaan.
 4. “Overeenkomst”: De schriftelijke vastgelegde opdracht tussen Fikira en opdrachtgever krachtens welke Fikira diensten levert aan opdrachtgever.
 5. “Opdrachtgeverstarief”: Het bedrag dat Fikira bij nader te omschrijven eenheid aan opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.
 6. “Dienstverlening”: De in de overeenkomst genoemde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Fikira ter zake de door hen geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Fikira schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon dan opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mag de opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen jegens opdrachtnemer niet aan derden overdragen.
 5. Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.
 6. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Fikira schriftelijk zijn bevestigd. Overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van Fikira zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel verrichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 2. De door Fikira uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
 3. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra afnemer de offerte heeft geaccepteerd hetzij Fikira het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.
 4. Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte wordt aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Bevestiging van opdracht door opdrachtgever geschiedt uitsluitend schriftelijk, per fax of e-mail.
 2. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
 3. De opdracht kan worden ontbonden indien:
  1. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  2. opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;
  3. (de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever.
 4. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Fikira volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
 5. Bij beëindiging van de opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren afgewikkeld. Opdrachtgever en Fikira zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.
 6. Indien na afloop van het contract dossiers dienen te worden overgedragen zijn hierop de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. Bij overdracht zullen de daarmee in verband houdende kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Beschikbaar stellen van informatie en werkruimte

 1. Door Fikira uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.
 2. Opdrachtgever is gehouden Fikira tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de aanvaarding en uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.
 3. Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat Fikira daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart Fikira voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade. De hierdoor geleden schade voor Fikira zal door de opdrachtgever volledig worden vergoed.
 4. Indien opdrachtgever verzoekt om diensten op zijn/haar locatie uit te voeren stelt opdrachtgever kosteloos doelmatige/representatieve werkruimte, telefoon- en internetaansluiting beschikbaar.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium op de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 7. Wetswijziging

 1. In geval van wijzigingen van overheidswege die van invloed zijn op de prijzen genoemd in de door Fikira uitgebrachte offerte en de daarin genoemde dienstverlening, zal de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever worden aangepast.

Artikel 8. Facturen

 1. De facturen van Fikira worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Fikira is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door opdrachtgever aan Fikira in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen verschuldigd naar mate door Fikira ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht, onverminderd het recht van Fikira om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.
 3. Opdrachtgever dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Fikira te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niets af aan de betalingsverplichting.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen in lopende opdrachten bij aanvang van een nieuw kalenderjaar, op basis van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.

Artikel 9. Betaling

 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 120 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek doch in ieder geval 1% per maand verschuldigd. De dienstverlening kan vanaf het moment van verzuim door opdrachtnemer worden opgeschort.
 3. Fikira is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Indien Fikira bij toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het Calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Fikira is sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van: oorlog, oorlogsgevaar, burger twisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan computers, storingen in levering van energie, tekortkoming aan materiaal, alles zowel in ons bedrijf als dat van derden van wie wij de benodigde producten geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan althans welke ons niet zijn toe te rekenen.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal opdrachtnemer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.
 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededelingen aan derden doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen de in de overeenkomst gestelde doelen te bereiken.
 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het ernstig en toerekenbaar niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de overeenkomst in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze aansprakelijkheid gaat nooit verder dan de direct geleden schade met een maximum van het reeds gefactureerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade danwel vervolgschade is uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer de tekortkoming door opdrachtnemer voortkomt uit geheel of gedeeltelijke gebrekkige informatie door of namens opdrachtgever verstrekt ongeacht of dit opdrachtgever aanrekenbaar is.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als opdrachtgever mondelinge danwel schriftelijke adviezen gegeven door opdrachtnemer niet, niet naar behoren of niet volledig heeft opgevolgd.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien conclusies, bevindingen of adviezen worden gebruikt voor een ander doel dan deze, in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever, zijn gegeven.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 14. Geschillenregeling

 1. Ingeval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in de minne te schikken.
 2. Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Fikira is gevestigd.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

 1. Fikira is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Fikira aan te kondigen tijdstip. Fikira zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen tegenover opdrachtgever in werking zodra de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waarin Fikira is gevestigd, zijn gedeponeerd.

Artikel 16. Eerdere algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door Fikira of haar rechtsvoorgangers gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.