Op deze pagina vindt u de disclaimer van Fikira BV (https://www.fikira.com). In deze disclaimer geven wij aan tegen welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

U kunt de informatie op deze website vrij gebruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Het intellectueel eigendom van het ontwerp, de teksten, de foto’s en andere media berust bij Fikira. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fikira is het niet toegestaan onderdelen van deze website te hergebruiken.

Geen garantie

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de prijzen. Prijzen op de website vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fikira te mogen claimen of te veronderstellen.

Fikira streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste inhoud van de website of websites waarnaar door middel van hyperlink wordt verwezen.

Versie

Wij behouden ons het recht voor om de website op ieder moment te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. 

De meest recente versie van de disclaimer van Fikira is te vinden op https://www.fikira.com/disclaimer.